A grossglockner.hu SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSE


SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

-magashegyi hegymászó-, síelő-, trekking- és klettersteig programokhoz kapcsolódó tanácsadásról, segítségnyújtásról, vezetésről, oktatásról-
amely létrejött egyrészröl a Grossglockner.hu Korlátolt Felelösségü Társaság(1063 Budapest Szinyei Merse utca 10., Cégjegyzékszám: 01 09 957696, adószám: 23270541-2-42, Bankszámlaszám: UniCredit, HU27 10918001-00000109-05270006 képviselö: Szilágyi Zsolt), mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató),
másrészröl az online jelentkezési lap beküldője, az a személy, akinek az adatai az online jelentkezési lapon szerepelnek, aki az online jelentkezési lapon megjelölt e-mail fiók talajdonosa (a továbbikban Megbízó); papír alapú jelentkezési lap esetében az a személy, akinek adatai a jelentkezési lapon szerepel és aláírta is írta a jelentkezési lapot - között következö feltételek szerint:

Szolgáltatói Szerződés érvénybe lépése

Ezen szolgáltatói szerzödés elolvasását, elfogadását, érvényességét és hatályba lépését a Megbízó az online vagy papír alapú jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével elismeri. Ezen Szolgáltatói Szerződés érvényességét és hatályba lépését a Szolgáltató az online jelentkezési lap visszaigazolásával elismeri. Felek rögzítik, hogy ezen Szolgáltatói Szerződés érvényességéhez így mindkét fél által aláírt Szolgáltatói Szerződés példányra külön nincs szükség.

Kockázatok

Megbízó tisztában van azzal, hogy a szikla- és hegymászás valamint a hozzájuk kapcsolodó és hasonló tevékenységek veszélyes tevékenységek. Megbízó tudatában van annak, hogy a grossglockner.hu weboldalon meghirdetett programokon való részvétel során a Szolgáltató, a Hegyivezető vagy Oktató legnagyobb gondossága ellenére is súlyosan, esetleg maradandóan vagy halálosan is megsérülhet. Megbízó a grossglockner.hu weboldalon meghirdetett programon a saját felelőségére, szabad akaratából vesz részt, tisztában van a veszélyekkel.

Adatkezelés

Lentebb a 2018. május 24-én közzétett, GDPR megfelelőségű adatvédelmi elveinket, ismerheted meg.
Adatkezelő megnevezése
Cégnév: grossglockner.hu Kft Székhely: Budapest 1063 Szinyei Merse u 10. Cégjegyzékszám: 01-09-957696; adószám: 23270541-1-42; képviselő: Szilágyi Zsolt.
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV
A kezelt adatokra vonatkozó információk
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A kezelt adatok: vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím. Adatokat a kapcsolattartás céljából kezeljük. Adataid a törlésre való kérésedig kezeljük.
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más Adatkezelőknek, állami szerveknek. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein tárolja. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Az Ön hozzáférési jogai Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan: a. milyen személyes adatait, b. milyen jogalapon, c. milyen adatkezelési cél miatt, d. milyen forrásból, e. mennyi ideig kezeli. Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait, a. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; b. nem terjed ki az anonim adatokra; c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és d. magában foglalja az egyértelmŰen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerŰ díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.
Az Ön helyesbítéshez való joga Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga a. nem terjed ki az anonim adatokra; b. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és d. magában foglalja az egyértelmŰen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Törléshez való jog Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben a. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és c. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és c. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és d. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és b. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és c. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerŰ ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. Ön a személyes adatai törlését kéri, és b. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy c. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy d. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyŰjtik. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d) magában foglalja az egyértelmŰen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha (a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és (b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és (c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha a. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és b. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerŰ ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor (a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat, (b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, (c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
Adathordozhatósághoz való joga Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Ön adathordozhatósághoz való joga (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d) nem terjed ki az egyértelmŰen álnevesített adatokra. 6. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol. 7. Panasz benyújtásához való jog Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu 8. A jelen tájékoztató módosításai Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.
Adatkezelési tájékoztató cookie használat vonatkozásában
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly? docid=A0800048.TV a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV
A kezelt adatokra vonatkozó információk Adatkezelő által kezelt adatok köre: érintett online azonosítója. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
A cookieról általában: a Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.
A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
Alkalmazott cookie-k
Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy a Weboldala és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookiekat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Érintettek) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookiek segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
Google Analytics: Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.
Google Remarketing: Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók–például a Google– is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelőés külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
Google AdWords konverziókövetés: a Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.
Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebookhirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.
Cookiek letiltása Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel aGoogle Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Ön hozzáférési jogai Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan: a. milyen személyes adatait, b. milyen jogalapon, c. milyen adatkezelési cél miatt, d. milyen forrásból, e. mennyi ideig kezeli. Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait, a. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; b. nem terjed ki az anonim adatokra; c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és d. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.
Az Ön helyesbítéshez való joga
Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga a. nem terjed ki az anonim adatokra; b. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és d. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben a. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és c. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és c. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és d. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és b. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és c. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. Ön a személyes adatai törlését kéri, és b. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy c. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy d. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha (a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és (b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és (c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha a. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és b. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor (a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat, (b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, (c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
Adathordozhatósághoz való joga
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Ön adathordozhatósághoz való joga (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.
Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.
Panasz benyújtásához való jog
Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu
A jelen tájékoztató módosításai
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Hegyivezető, Oktató

A Hegyivezető vagy Oktató - a Szolgáltató megbízásából - a Szolgáltató által a Megbízó felé vállalt szolgáltatásokat teljesíti. A Hegyivezető vagy Oktató személyét a Szolgáltató - az adott programról szóló a Google rendszerében generált automatikus e-mail-ekben - Megbízó számára előre megjelöli. A Szolgáltató fent tartja a jogot, hogy indokolt esetben - pl. a meghirdetett Hegyivezető vagy Oktató betegsége esetén - más személy legyen a Hegyivezető vagy Oktató, mint aki az adott program kiírásában található vagy akit előzetesen jeleztünk a Megbízó felé e-mail-ben.

Hivatalos határidők

Jelentkezési határidő: az adott programok esetében a grossglockner.hu weboldalon nincsenek jelentkezési határidők feltüntetve, mivel a Szolgáltató fent tartja a jogot, hogy akár az indulás előtti napon, vagy magán a futó programon is fogadjon további Megbízót az adott programra.
Jelentkezés ideje: az online jelentkezési lapon feltüntetett időbélyeg által meghatározott idő a jelentkezés beérkezésének pontos ideje.
Befizetés ideje: utaláskor a Megbízó által befizetett összeg bank általi jóváírása a Szolgáltató bankszámlájára; kp befizetéskor az a nap, melyen a Megbízótól a Szolgáltató vagy megbízottja átvette a befizett összeget ( a Szolgáltató az elektromos számlán és az e-mail-ben elküldött befizetési visszaigazolásban is ezt a napot jelöli meg a befizetés idejének).

Szolgáltatások, részvételi díj, felszerelések

1. A Szolgáltató a következö szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó számára a Szolgáltatónak befizetett részvételi díjért:
a) www.grossglockner.hu cím alatt található internetes oldalán szereplö valamely programra vagy a Megbízó által az online jelentkezési lapon leírt és megjelölt – a Szolgáltató által visszaigazolt - valamely programra vonatkozó hegyivezetést,
b) felkészülési tanácsadást, oktatást,
c) a programmal kapcsolatos ügyek intézéséhez szolgáltat információt (odautazás módja, útvonala, információk a szállásról stb.),
d) a program idötartama alatt használt egyéni védöfelszerelések (hágóvas, jégcsákány, mászókötél, karabinerek, hevederek, kötélgyürük, hegymászó beülö, védösisak stb.).

2. A Szolgáltató kizárólag az 1. pontban megjelölt szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget a részvételi díjért cserébe, a jelentkezési lap Szolgáltató részéröl történt visszaigazolásnak feltételével. A részvételi díj minden esetben tartalmazza a Szolgáltató adminisztratív díját és a Megbízó számára a Szolgáltató által biztosított a program teljesítéséhez szükséges személyes védöfelszerelések (hágóvas, jégcsákány, mászókötél, karabinerek, hevederek, kötélgyürük, hegymászó beülö, védösisak stb.) kölcsönzési díját és a hegyivezetés díját, valamint a tanácsadói díjat.

3. A Megbízó a program során akkor jogosult a saját személyi védöfelszereléseit használni, amennyiben a Hegyivezetö vagy Oktató elözetesen megvizsgálta azokat és a program teljesítésére alkalmasnak találta öket. A program részvételi díja saját személyi védöfelszerelések használata esetén is változatlan marad a Megbízó számára, kivéve ha előzetesen másképpen állapodnak meg és ezt írásban rögzítik.

Balesetbiztosítás

4. A részvételi díj az utasbiztosítás, sportbaleset-biztosítás díját nem tartalmazza. Megbízó tudomásul veszi, hogy az outdoor programok (hegymászás, magashegyi túrázás, klettersteigezés stb.) olyan jellegü tevékenységet jelentenek, melyhez elengedhetetlen kiegészítö sportbaleset-biztosítás megkötése. Ennek megkötését Megbízó vállalja, tudomásul veszi, hogy a programon csak ilyen biztosítással vehet részt. Amennyiben a Megbízó a program teljes idötartamára nem rendelkezik érvényes sportbaleset-biztosítással, úgy az életében, testi épségében, egészségében, felszerelésében bekövetkezö károkat a biztosító helytállási kötelményének hiányában ö maga köteles viselni.

Hegyivezető, Oktató költségei

5-6. A Hegyivezető vagy Oktatóra vonatkozó, a program során szükséges költségek (pl. utazás, felvonó díja, csúcsdíj, szállás, étkezés, stb.) a Szolgáltatót terhelik. Kivéve ha a program kiírásában másképpen nem rendelkezik a Szolgáltató.

Megbízó költségei és azok eltérése, árváltozása a grossglockner.hu weboldalon meghirdetettől

7. Megbízó minden költségét, ami a programhoz kapcsolódik, a Megbízó saját maga részére fizeti. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a grossglockner.hu weboldalon a jelentkezési lapban kiválasztott program kiírásában szereplő költségek közül kizárólag a részvételi díj árváltozásáért vállal felelőséget. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a grossglockner.hu weboldalon a jelentkezési lapban kiválasztott program kiírásában szereplő "egyéb költségek" címszó alatt található költségek esetleges árváltozásáért nem tartozik felelőséggel, ezek az "egyéb költségek" tájékoztató jelleggel kerülnek feltüntetésre: pl. ide tartoznak az utazási költség, szállás költség, biztosítás költsége. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles elfogadni a Megbízó a jelentkezési lapban megjelölt programjának részvételéről való lemondást az "egyéb költségek" esetleges árváltozása vagy a meghirdetettől való eltérése miatt. Értendő ez különösképpen a Megbízó utazási költségének a meghirdetettől való eltérésére vagy árváltozására. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Megbízót a jelentkezési lapjában kiválasztott program helyszínéig eljuttatja, odautazását megszervezi. Szolgáltató kötelezettségi körébe csak ehhez az utazáshoz való tanácsadás vagy szervezési segítség tartozik: pl. Megbízók telekocsiban való kiutazásának segítése, repjegy vásárlásának segítése tanácsadással.

Érvényes jelentkezés

8. Az érvényes jelentkezés azt jelenti, hogy a Szolgáltató garantálja a Megbízó helyét az online jelentkezési lapon a Megbízó által megjelölt programra és időpontra. A Szolgáltató a grossglockner.hu weboldalon - azoknál a programoknál, ahol jelzi a programok telítetségét - csak az érvényes jelentkezéseket tünteti fel.
Az érvényes jelentkezés két feltétele:
a) az online jelentkezési lap beküldése a Megbízó részéről és írásban történő - pl. e-mail, sms -visszaigazolása a Szolgáltató részéről;
b) az előlegnek - vagy a részvételi díj teljes összegének - a Megbízó részéről történő átutalása és annak a Szolgáltató számlájára történö megérkezése; vagy a Szolgáltatónak vagy megbízottjának - pl. a Hegyivezető vagy Oktató - történő készpénzes befizetése. A befizetést a Szolgáltató írásban - e-mail, sms - visszaigazolta.

Megbízó programunkon való részvételének feltételei

9. A Szolgáltatói Szerzödés érvénybe lépése és az érvényes jelentkezés létrejötte nem jogosítja fel a Megbízót a részvételre. A programon való részvétel további feltétele, hogy a Megbízó a részvételi díj teljes összegét megfizesse, valamint érvényes sportbaleset-biztosításának fennállását igazolja. Amennyiben a Megbízó a részvételi díj értékét nem egyenlíti ki az út indulását megelözö 30 nappal (egyes programok kivételt képeznek, mely esetben a grossglockner.hu oldalon található program tájékoztatója külön jelzi az eltérést a szerzödéstöl, vagy a szerzödö felek másképpen állapodnak meg jelentkezéskor, melyet külön írásban rögzítenek) a Szolgáltató megtagadhatja a Megbízó részvételét a programon. Az elállást írásban köteles a Szolgáltató a Megbízó által korábban megadott bármely e-mail címre elküldeni. Az elállás a szerzödést felbontja, egyben a Szolgáltató jogosult a már befizetett elöleg megtartására és a teljes hátralévő részvételi díj hátralék bekérésére Megbízótól.

Előleg mértéke és befizetési határideje; a részvételi díj hátralék befizetésének határideje

10.
Minden program esetében az előleg 10.000Ft. Azonban a Szolgáltató fenttartja a jogot hogy az előleg ezen összegétől eltérjen. Ebben az esetben a Megbízót az előleg pontos összegéről a jelentkezés visszaigazolásakor értesíti a Szolgáltató. Felek ezen díjrészletet előlegnek tekintik, arra az előleg jogkövetkezményeit alkalmazzák. Az előleg befizetésének határideje a jelentkezés Szolgáltató részéről történt visszaigazolása utáni 5 munkanapon belül. Az előleg befizetése után a részvételi díjból fent maradó díjrészlet a hátralék. A hátralék pontos befizetési határidejét e-mail-ben jelzi a Szolgáltató a Megbízónak. Ha a Szolgáltató nem jelzi a hátralék befizetésének pontos előzetes határidejét, ezen esetekben a hátralékot a program indulása előtt minimum 30 nappal kell befizetni.

Elektronikus számla

11. A Megbízó befizetéséről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a befizetés Szolgáltatóhoz történő beérkezése után - a befizetés lehet kp befizetés a Szolgáltató megbízottjának vagy utalás a Szolgáltató bankszámlájára -, mely elektronikus számlát a Megbízó által a jelentkezési lapon megadott e-mail címre PDF formátumú fájlként küld el a Szolgáltató. A számla megérkezésének esetleges késése vagy elmaradása nem érinti a felek közötti jogviszonyt, annak létrejöttét.

Program lemondása Szolgáltató részéről

12. Ha a meghirdetett program nem indul, a Szolgáltatónak legkésöbb 48 órával az indulás elött jeleznie kell ezen tényt a Megbízónak. Ebben az esetben a Megbízó a következö lehetöségek közül választhat:
a) más program igénybevétele (a Megbízó ilyen tartalmú nyilatkozata esetén a másik választott program díja az irányadó, a megbízási díj automatikusan módosul),
b) a részvételi díj és a költségek emelése - a kiírt létszámnak megfelelő arányban - mellett ugyanazt a programot alacsonyabb létszámmal elindítani, ha azt a Megbízó igényli,
c) a megfizetett részvételi díjak visszaigénylése. A részvételi díj visszaigénylése esetén a Szolgáltató a visszaigénylés írásos beérkezésétöl számított 8 napon belül köteles Megbízó számára visszautalni a részvételi díjat.

Program lemondása/átszervezést kérése/ be nem fizetett díjak a Megbízó részéről

13. Megbízó lemondása esetében a Szolgáltató jogosult a lemondás időpontja szerinti lemondási díjon felül a banki és/vagy adminisztrációs költségeit is levonni a Megbízótól a számára visszafizetendő összegből. A Szolgáltató által ilyen esetben a levonandó banki és/vagy adminisztrációs összeg maximum 5.000Ft lehet. A Megbízó időpont átszervezést kérése esetén a Szolgáltató jogosult a program díján felül 5.000Ft pótdíjat, adminisztrációs költségként felszámítani. A Megbízó időpont átszervezés kérése esetén a Szolgáltató jogosult a nem elfogadni az átszervezés kérését, ilyen esetben az átszervezés kérése automatikusan a Megbízó részéről történő lemondásnak minősül. A Szolgáltató jogosult lemondani a programot és 5.000Ft adminisztrációs/és vagy banki díjat felszámítani, levonni az előlegből, amennyiben a Megbízó fizetési határidőn belül a programmal kapcsolatos hátralékát nem rendezi. A részvétel lemondása a Megbízó részéről a következő lemondási díjakat vonja maga után:
ha a részvételi díj 1-19.999Ft közötti vagy ezen összegekkel megegyező:
a) az indulás napját megelőző 8. napig 0Ft;
b) az indulás napját megelőző 7-3. napig 5.000Ft;
c) az indulás napját megelőző 2. napon (48 órán) belül a részvételi díj 100%.
ha a részvételi díj 20.000-100.000Ft közötti vagy ezen összegekkel megegyező:
a) az indulás napját megelőző 31. napig 0 forint;
b) az indulás napját megelőző 30-21. napok közt 20.000Ft;
c) az indulás napját megelőző 20-11. napok közt a részvételi díj 50%-a;
d) az indulás napját megelőző 10. naptól a részvételi díj 100%-a.
ha a részvételi díj 100.000Ft feletti:
a) az indulás napját megelőző 61. napig 0 forint;
b) az indulás napját megelőző 60-31. napig a részvételi díj 20%-a;
c) az indulás napját megelőző 30-15. napig a részvételi díj 75%-a;
d) az indulás napját megelőző 14. naptól a részvételi díj 100%-a.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a díjfizetés késedelme vagy elmaradása miatt a Szolgáltató egyébként elállásra jogosult, elállási nyilatkozatának megtételétöl függetlenül követelheti a fenti százalékos mértékben meghatározott összegeket.
Ez azt jelenti, hogy lemondás esetén a Megbízó minden esetben köteles a fentieknek megfelelő lemondási díját befizetni, a lemondás napja utáni 8 munkanapon belül a Szolgáltatónak. A Megbízó befizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult fizetési meghagyást benyújtani a Megbízónak a fentiek szerinti lemondási díj összegéről.

Megbízó, Szolgáltató és a Hegyivezető vagy Oktató felelősége és jogai a program alatt

14. Megbízó vállalja, hogy a program teljes idötartama alatt a Hegyivezetö vagy Oktató programra vonatkozó kéréseit és utasításait elfogadja és betartja. Köteles továbbá a Hegyivezetö vagy Oktató által elöírt felszerelést viselni. A Szolgáltató kizárja a felelösségét minden olyan kárért, amely a Hegyivezetö vagy Oktató utasításainak megszegéséböl származik. A Szolgáltató képviselőjeként a Hegyivezető vagy Oktató jogosult a Szolgáltatói Szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Megbízó szándékos, gondatlan magatartásával veszélyezteti a többi programon résztvevő Megbízó vagy más emberek biztonságát. Ilyen esetben a Megbízó a részvételi díját visszaigényelni nem jogosult, annak ellenére is, ha a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás még nem valósult meg.

15. A program során a Megbízó által más személynek okozott kárért közvetlenül a Megbízó tartozik felelösséggel, a Szolgáltató, a Hegyivezetö vagy Oktató nem vállal felelösséget a Megbízó cselekedeteiért.

16. A Szolgáltató kizárja felelösségét a befolyásolási körén kívül esö valamennyi olyan körülményböl eredö kárért, amely a Megbízót érheti. Ilyen körülmények lehetnek /nem kimerítö felsorolás/:
a) a Megbízó a program során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a Hegyivezetö vagy Oktató instrukcióit, útmutatásait,
b) a jelentkezési lapon szereplö adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve eltitkol,
c) hirtelen és elöre nem várható idöjárásromlás esetén a Hegyivezetö vagy Oktató változtat a program helyszínén, idején vagy egyéb paraméterein,
d) ha a Megbízó a program indulásakor a találkozó helyén és idején nem, késve, avagy a programra nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg,
e) avagy a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, vagy más vis maior miatt lehetetlenül el
f) amennyiben a Megrendelö (vagy az adott programon résztvevök együttesen) nem biztosítja(ják) a program teljesítéséhez szükséges – 5. pont szerinti - költségeket.
A fentiekben leírt és hasonló esetben a Megbízó a részvételi díját visszaigényelni nem jogosult, annak ellenére is, ha a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás még nem valósult meg.

17. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatásnál, a jelentkezési lapon megjelölt vagy az internetes felületen közzétett programtól indokolt esetben eltérjen. Indokolt esetnek tekinthetö pl.:
a) a program résztvevöinek egészségügyi/erönléti állapota;
b) a program körülményeinek megváltozása (pl. idöjárási körülmények kedvezötlenül alakulása)
c) a személyes védöfelszerelések elvesztése, elhagyása a program során a Megbízó által.
Megrendelö elfogadja, hogy a Szolgáltató semmilyen felelösséggel nem tartozik, semmilyen felelösséget nem vállal a Hegyivezetö, Oktató vagy másik programon résztvevö személy, túratárs hibájából, döntéséböl, a Hegyivezetö, Oktató vezetése alatt bekövetkezö bárkit érö sérülésért, balesetért, halálért.

Megbízó panaszának kezelése a program alatt

18. A szolgáltatói szerzödésnek a Szolgáltató által történö vélt vagy valós hibás teljesítése esetén a Megbízó köteles a kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméböl eredö kárért a felelösség a Megbízót terheli. A Hegyivezetö vagy Oktató a Megbízó bejelentését köteles jegyzökönyvezni és ennek egyik a Hegyivezetö vagy Oktató és a Megbízó által aláírt példányát a Megbízónak átadni. A program befejezése után legkésöbb 14 nappal a Szolgáltató a jegyzökönyv alapján írásban köteles reagálni és választ adni a Megbízó panaszára.

Szolgáltató felszereléseinek használata

19. A Szolgáltató tulajdonában lévö és a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen eszközök és felszerelések rendeltetésszerü használata közben beálló meghibásodás, kopás és amortizáció a Szolgáltatót terheli. Ha az eszközök és felszerelések nem rendeltetésszerü használatából kifolyólag meghibásodnak vagy tönkremennek, a kárköltségek megtérítését a Megbízó vállalja magára. Az eszközök a Megbízó által történö elvesztése, elhagyása vagy egy harmadik személy vagy személyek által történö ellopása esetén a kárköltségek a Megbízót terhelik. Ezeket a kárköltségeket a Hegyivezetö vagy Oktató a program befejezése után jegyzökönyvben rögzíti, melynek egy példányát a Megbízónak átadja. A Megbízó ezeket a költségeket a program végén köteles kifizetni a Hegyivezetönek vagy Oktatónak, vagy 8 napon belül átutalással a Szolgáltató számlájára.

Szerzői jogok: a túrán készült fénykép és videó felvételek felhasználása

20. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a megbízása tárgyát képezö programon fénykép, illetve rövid videofelvételek készülhetnek róla, amelyek a www.grossglockner.hu honlapon megjelenhetnek. Ezen képek, mint személyes adatok tekintetében hozzájárul az elkészítéshez, tároláshoz és a Megbízott által üzemeltetett internetes felületen történö – túrabeszámoló és képgaléria keretein belüli - megjelenéshez. Szolgáltató biztosítja ugyanakkor a jogot a Megbízó számára, hogy konkrét, egyedi felvételek eltávolítását vagy nyilvánosságra hozatalának mellözését kérje. Amennyiben a Szolgáltató ezen kérésnek eleget tesz, úgy Megbízó további kár vagy egyéb igénnyel nem léphet fel.

Joghatóság, bírósági illetékesség

21. Felek a jelen jogviszonyukra a magyar jogot kötik ki, függetlenül a felek honosságától vagy az ügylet megkötésének, teljesítésének helyétöl. Ezen szabály nem jelenti a magyar hatóságok joghatóságának a kikötését. Abban az esetben, ha bármelyik fél magyar bíróság elött lenne jogosult eljárás indítására, ezt kizárólagosan a budapesti bíróságok elött teheti meg. Erre az esetre felek alávetik magukat valamely budapesti bíróság kizárólagos illetékességének.

Grossglockner.hu Kft
ugrás a lap tetejére

"Csak szimbólum a hegy és a hegymászás; minden valamirevaló embernek kell hogy legyen egy Matternhornja, amit tűzön-vízen keresztül meg akar mászni. Nem a Matternhorn a szép,... hanem az a szép, hogy vannak matterhornjaink, amelyek kikényszerítik belőlünk az igazi emberi magatartást: a küzdést. Nem a küzdést a létért, ... hanem a léten felüli küzdést: azt a küzdelmet, amit nem az élet szükségletei kényszerítenek ránk, hanem emberi mivoltunk: a szenvedély."
Benedek István
Csavargás az Alpokban